Benvenuto nel Sito del Messaggero Sardo società Cooperativa a r.l.

Poesie in Sardo

Vallonia...

Biddas e baddes de Vallònia

pintu bos apo in s’ànima mia,

 

Cun sos còlores de s’arcu pàradu

in  coro meu bos apo pintadu!

 

Terra ‘e carvone e de minìeras

in s’istradone a camineras,

 

Atartzu e ferru in fonderias

a manos prenas oros tènias !

 

Su popùleddu fieru e cùntentu

francos aiat a ogni mamentu,

 

 Traballaiat sa note e-i su die

 a sole, abba, bentu, gelu e nie!

 

Che benèita dae sa manu santa

prospera e ricca fias totaganta,

 

Cun maèstria e arte operende

s’Europa noa dae s’ou naschende!

 

Ma pagu a pagu, annu cun annu

a frunda ruta ses in s’ingannu,

 

A su progressu, tzegas ti ses dada

como ses tue terra sinistrada!

 

Globalitzaztione de s’econòmia,

sas alas t’at truncadu e s’energia!

 

Sa moneda noa, ohi ite dannu,

colpidu t’at tropu a mannu!

 

Disoccùpados in ogni carrela,

semus vìvende tempos de galera !

 

Totus chirchende carchi fàina,

 s’agatat solu misèria e rùina!

 

Terra prommissa fias tot’in bolu

 nuda ses oe, sena consolu !

 

Mira ch’est ora de t’ischìdare,

est tempus bella de resussitare !

 am.sechi

 

Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – Settembre 2015

 Un percorso lirico che sboccia dall’ascolto dei saperi della vita

 

La poesia, ossia la dimensione

Leggi tutto: Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – Settembre 2015
 

A sos emigrados de Bonarcantu e da Sardigna

A sos emigrados de Bonarcantu e da Sardigna

 

Poesia in limba dedicata a chi vive lontano

 

Pustis chi ses bezzu istraccu e pensionadu

torrasa a pausare in terra nadia,

e dai chi asa su mundu in tundu giradu

pagu gana tenes chirchende sa pagh' ebbia.

Arribbas a trettu e la ides dae lontanu

in pé de monte sutta e sa cresía..

Tando sa fronte ti toccas cun sa manu,

de Bonarcadu rizzire pozzas unu saludu galanu.

 

 Cun abbrazzu sinzeru affettuosu e sanu

dae connoschentes, amigoso e famiglias.

Sos colores chi po annos ti es mancadu

dos amiras cun rinnovada meraviglia:

sos sabores e profumos chi has sognadu,

intende dae janna candu origlias;

es tando chi torras'a iscultare

su veru sensu de sa libertade.

 

 In terra anzena o Sardos iscultade,

si siana custos versos de consolu;

cun serenidade bos cherzo dedicare

custu cantu meu pesadu a bolu;

custu abbrazzu devides afferrare

e chi nisciunu mai abbarre solu.

Pro bois este custu pensamentu,

siaes liberos de d'ognia turmentu.

 

 Deo puro torrare cheria cuntentu,

e cuntentas sas mammas ispettan sos fitzos,

e sa rundine chi bolada in su entu,

de su suore assuttende sos chitzos;

po imentigare in d'unu solu momentu

sos dolores e tuttu sos conflittos;

istringhidebos in d'una sola cumpagnia

e su tempus che passedes in allegria..

  

..cantu bella  este como sa idda mia,

cun sas festas, sa calura e su eranu;

Sas verduras e sas fruttas primarias,

e sas zippulas preparana in su tianu.

A tuttu sa gente chi fui partida,

a unu a unu sun torrande dae lontanu.

Calincunu pro una promissa s'incaminada,

e de fronte a su Santuariu poi s'inchinada..

 

 ..In cussa miraculosa fertile collina,

chi dae foras asa isperanzosu cuntepladu:

pregadu asa a sa tua gloriosa Madonnina,

e ti sese como a issa presentadu:

unu disizzu antigu dae nanti di nomínasa

po grazia a issa ti sese raccumandadu:

chi sa'ezzesa che passes chen'e affrantu

in pagh'e amore in custu logu Santu..

 

Salvatore Zuddas

 

 

 

Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu - Agosto 2015

  Setacciando tra il prezioso materiale inedito pervenuto alla rubrica anche i versi dell’ultrace

 

Alluvione Sardegna: Mutos de fele

 Mutos de fele.2

In mizas de pabilos

iscritu b'an doveres

pro su fiore pistu.

In mizas de pabilos...

 

Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu

 Tutela e sensibilità ambientale in versi

 

La poesia ha da sempre espresso, con efficace capacità

 

SANTANDRIA

Comente essera in su mudu dolore

de su ‘entosu Cuventu de Illorai

– ue m’est ammentu su passadu –

apo saludadu sos Mannos mios

in su nitzu ‘e neula

de su Campusantu padanu de Siziano.

In sas losas de sos Chiesa Pavesi

apo agatadu sos matessi mortos mios.

In cussas de sos Mellani e Astori

apo pregadu pro sos Puddu Gessa

cun sos Dore e Mameli

ligados dae unu frutu cumpridu.

Dae sa corona ‘e rù de su Cristos

po acraradu de frades s’esisténtzia.

 

Cristoforo Puddu

 

Pagina 2 di 10

Archivio

In questa sezione potrai trovare tutti i numeri del "Messaggero Sardo" dal 1969 al 2010

Archivio Nuovo Messaggero Gds Online...

Circoli

Elenco completo di tutti  i circoli sardi in Italia e nel Mondo, le Federazioni e le Associazioni di tutela.

Sport

Le principali notizie di tutti gli sport.

In Limba

Le lezioni in limba, il vocabolario e le poesie in limba.

doğal cilt bakımı doğal cilt bakımı botanik orjinal zayıflama ürünleri doğal eczane avon